Tren Troi Mua Ban Forums  

Go Back   Tren Troi Mua Ban Forums > Main Category > Main Forum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-23-2016, 06:23 AM
dichvulaptophcm dichvulaptophcm is offline
Junior Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 3
Default B?o du?ng MacBook mi?n ph* t?i F.Studio b?i FPT

B?o du?ng MacBook mi?n ph* t?i F.Studio b?i FPT

T? hôm nay d?n h?t ng*y 15/9, khách h*ng mua MacBook t?i F.Studio by FPT t*nh t? d?u nam 2015 s? du?c b?o du?ng ho*n to*n mi?n ph*. D?c bi?t, 100 b?n d?u tiên dang ký th*nh công còn du?c t?ng túi ch?ng s?c Okada 15-inch v* phi?u mua h*ng tr? giá 800.000 d?ng.

Chuong trình b?o du?ng MacBook v* iMac mi?n ph* du?c F.Studio by FPT th?c hi?n d?nh k? nh?m tri ân các khách h*ng dã tin ch?n F.Studio by FPT. Theo dó, khách h*ng l* dã mau MacBook v* iMac t?i F.Studio by FPT t*nh t? d?u nam 2015 khi tham gia chuong trình s? th?c hi?n b?o du?ng máy c? th? nhu l*m v? sinh bên ngo*i, d?n rác h? th?ng, t?i uu hoá h? th?ng giúp máy ch?y nhanh v* mu?t hon.

D?c bi?t, v?i các khách h*ng quá b?n r?n không th? mang máy d?n c?a h*ng, d?i ngu F.Studio by FPT s? d?n t?n nh* d? b?o du?ng. Không kém ph?n h?p d?n, 100 khách h*ng dang ký b?o du?ng MacBook s?m nh?t cung s? du?c t?ng túi ch?ng s?c Okada 15-inch kèm theo voucher tr? giá 800.000 d?ng khi mua Microsoft Office.Các khách h*ng mua MacBook ho?c iMac t?i F.Studio by FPT t? d?u nam 2015 d?n nay s? du?c b?o du?ng ho*n to*n mi?n ph*. Xem h? th?ng c?a h*ng F.Studio by FPT v* các s?n ph?m
t?i dây.?


Khách h*ng d?n tham gia b?o du?ng máy s? không ph?i ch? d?i lâu, vi?c v? sinh máy v* t?i uu hóa h? di?u h*nh ch? chi?m kho?ng 30 phút/máy. Ngo*i ra, nhân viên k? thu?t c?a F.Studio by FPT s? th?c hi?n c*i d?t ph?n m?m h? tr? v* c*i l?i h? di?u h*nh (n?u có yêu c?u) cho khách h*ng tham gia b?o du?ng v?i th?i gian s? kho?ng 40 phút/máy.

D? du?c nh?n uu dãi, b?n ch? c?n g?i d?n hotline 0947 952 882 (H* N?i), 0909 908 084 (Tp.HCM) v* 0905 111 373 (D* N?ng)


?

Không gian d?ch v? d?ng c?p 6 sao
D?n v?i F.Studio by FPT khách h*ng s? có co h?i tr?i nghi?m không gian r?ng rãi, v?i d?y d? các s?n ph?m m?i nh?t c?a Apple nhu iPhone 6s, iPhone 6s Plus, The New MacBook, d?n nh?ng s?n ph?m cao c?p nh?t c?a Apple nhu iMac 5K, Mac Pro. Khách h*ng s? du?c tu v?n b?i nh?ng nhân viên chuyên nghi?p du?c d*o t?o b*i b?n b?i Apple, cùng d?ch v? t?t nh?t cho khách h*ng theo tiêu chu?n 6 sao bao g?m:
. Có chuong trình d?i tr? mi?n ph* trong 15 ng*y v* 30 ng*y d?i v?i ph? ki?n
. B?o h*nh nhanh trong 48 gi? t?i d*nh cho iPhone v* trong 5 ng*y d?i v?i iPad, máy t*nh Mac.
. Du?c c?p th? khách h*ng thân thi?t d? t*ch di?m nâng h?ng, d?i di?m mua h*ng v* vô v*n uu dãi gi?m giá khi mua s?n ph?m Apple.
. Du?c mi?n ph* giao h*ng, thanh toán b?ng th? t?n nh*.
. Riêng v?i iPhone mua t?i F.Studio by FPT, l* phiên b?n qu?c t? có th? s? d?ng ngay các m?ng t?i Vi?t Nam (không c?n dang ký gói m?ng).
. Hu?ng tr?n ch*nh sách b?o h*nh 1 d?i 1 trong vòng 12 tháng c?a Apple t?i Vi?t Nam.

B?o H*nh V*ng cho máy Mac, duy nh?t ch? có t?i FPT Shop

Thông thu?ng, các tru?ng h?p máy b? hu h?ng do l?i t? ngu?i dùng s? không du?c mi?n ph*. Thêm v*o dó, v?i các s?n ph?m c*ng có giá tr? cao nhu máy Mac (bao g?m Macbook Pro/Air, Macbook 12"; iMac, Mac mini, Mac Pro thì chi ph* thay th? linh ki?n ch*nh hãng, s?a ch?a s? c*ng cao. Riêng duy nh?t t?i FPT Shop v* F.Studio by FPT, các máy t*nh Mac s? du?c tham gia B?o H*nh V*ng, b?o h*nh cho c? nh?ng tru?ng h?p máy b? v*o nu?c, roi v? v?, b?n l? . do l?i vô ý t? ch*nh ngu?i s? d?ng d?n d?n máy b? hu h?ng.

Ngu?n: Tinhte.vn
__________________
Dichvulaptophcm.com | Vệ sinh laptop lấy liền | Linh kiện laptop chnh hng
Reply With Quote
  #2  
Old 08-23-2016, 09:38 AM
dichvulaptophcm dichvulaptophcm is offline
Junior Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 3
Default

Linh ki?n laptop ch*nh hãng, Giá c?nh tranh
Truy c?p Dichvulaptophcm.com ho?c liên h? 0909144091 d? bi?t thêm chi ti?t!!!
__________________
Dichvulaptophcm.com | Vệ sinh laptop lấy liền | Linh kiện laptop chnh hng
Reply With Quote
  #3  
Old 08-24-2016, 04:22 AM
tamvietda tamvietda is offline
Junior Member
 
Join Date: Jun 2016
Posts: 13
Default

http://bannhunghuoutuoi.com/nhung-hu...i-lat-siberia/
Reply With Quote
  #4  
Old 08-24-2016, 06:12 AM
phuonganhhn08 phuonganhhn08 is offline
Junior Member
 
Join Date: Jun 2016
Posts: 12
Default

http://bannhunghuoutuoi.com/nhung-hu...i-lat-siberia/
Reply With Quote
Reply

Tags
bao duong, laptop, macbook, may tinh, ve sinh macbook

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 08:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.